Udostępnij:

szpi logo

Ośrodek Zdrowia

Rozchorowałeś się? Złamałeś nogę, rękę? Coś cię boli i nie wiesz gdzie się udać? Skorzystaj z pomocy lekarza, który znajduje się w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarosławcu (ul. Uzdrowiskowa 15, tel.: 94-34-82-997, fax 94-34-82-772). Przy budynku jest dostępny parking dla kilku samochodów. Budynek jest zaznaczony na mapie Jarosławca (Menu: Jarosławiec -> mapa ) czerwonym krzyżem.

Ads


 

Szpital

Jeśli musisz skorzystać ze szpitala (np. w przypadku złamania) proponujemy najbliższy szpital powiatowy znajdujący się w Sławnie – ul. I Pułku Ułanów 9, tel.: 59-810-30-31, fax 59-810-24-23. Poniżej mapa dojazdu do szpitala:

 

dojazd-do-szpitala-w-slawnie

 

Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z telefonu alarmowego nr 112 lub pogotowia 999 !

Przy przyjęciu pacjent obowiązany jest do przedstawienia dokumentów, stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz potwierdzających uprawnienia do opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:

1.dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz
 • aktualne dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

4. dla emeryta lub rencisty

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

5. dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

6. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki- legitymację szkolną/ studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

8. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

9. dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

10. dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

W trybie pilnym – przy konieczności natychmiastowego przyjęcia pacjenta na oddział ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia - brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do Szpitala .
W takim przypadku dokument potwierdzający uprawnienia do opieki zdrowotnej powinien zostać przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, a jeśli nie było to możliwe - w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Więcej informacji na temat szpitala powiatowego w Sławnie można znaleźć na stronie:  http://www.szpital-slawno.pl/

Ads

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Lokalizacje ogłoszeń

Template by JoomlaShine